Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://gov.raahe.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://gov.raahe.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

KAUPUNGINHALLITUS
Pöytäkirja 14.10.2019/Pykälä 319

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


KAUPUNGINHALLITUS

§ 399

19.11.2018

KAUPUNGINHALLITUS

§ 10

14.01.2019

KAUPUNGINHALLITUS

§ 215

03.06.2019

KAUPUNGINHALLITUS

§ 228

25.06.2019

KAUPUNGINHALLITUS

§ 249

12.08.2019

KAUPUNGINHALLITUS

§ 319

14.10.2019

 

Raahen kaupungin organisaatiorakenteen kehittäminen

 

551/01.0100.010002/2018

 

KH § 399

Kaupunginvaltuusto on velvoittanut tekemään tavoite/optimiorganisaatioselvityksen jatkoksi vuoden 2017 organisaatiouudistukselle. Tavoitteena on selvittää optimiorganisaatio Raahen kokoiselle kunnalle maakuntauudistuksen jälkeiseen tilanteeseen.

 

 

Selvitykseen pyydettiin mukaan Oulun eteläisen alueen kuntia, joista vain Pyhäntä on ilmaissut halukkuutensa lähteä mukaan.

 

 

Selvityksen tavoitteena oli ensimmäisessä vaiheessa tehdä tilinpäätöstietoihin liittyvä yleisvertailu väestö-, elinkeino- ja palvelurakenteen mukaisten verrokkikuntien kanssa ja toisessa vaiheessa havaittujen seikkojen perusteella tarkempi analyysi toimialoittain ja kustannuspaikoittain.

 

 

Raahen kaupunki on kilpailuttanut ja tilannut kuntavertailun ja optimiorganisaatiomitoituksen Kuntamaisema Oy:ltä. Selvitys on valmistunut 12.10.2018 ja se sisältää kuntavertailun ja nykytila-analyysin, optimiorganisaatioehdotuksen, jatkoselvitystarpeet ja -toimenpiteet sekä johtopäätökset.

 

 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 31.5.2018 ja 7.11.2018.

 

 

Asiantuntija Taru Aihinen Kuntamaisema Oy:stä on esitellyt optimiorganisaatioselvitystä kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa 29.10.2018.

 

 

Kuntamaisema Oy:n tekemä optimiorganisaatioselvitys, liite 1/12.

 

 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala.

 

 

 

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 

kaupunginhallitus

 

 • merkitsee tiedoksi Kuntamaisema Oy:n tekemän optimiorganisaatioselvityksen ja toteaa, että selvitys sellaisenaan ei sovellu päätöksenteon perusteeksi

 

 • päättää käynnistää organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun

 

 • käy evästyskeskustelun seuraavista asioista:

 

 • yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävistä asioista, esim. organisaatiorakenteen muutos, henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset, toimipisteiden lukumäärän vähentäminen, palveluverkon muutokset ym.

 

 • organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun ohjausryhmän kokoonpanosta

 

 • organisaatiomuutoksen uudelleentarkastelun työryhmän kokoonapanosta

 

 • organisaatiomuutoksen ja sen perusteelta tehtävän selvityksen tavoiteaikataulusta

 

 • organisaatiorakenteen uudelleentarkasteluun liittyvistä henkilötyövuosimuutoksista , esim. Max 50 htv

 

 • päättää asiasta tammikuun ensimmäisessä kokouksessa.

 

 

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtaja teki keskustelun kuluessa muutoksen päätösesityksen siten, että muut kohdat säilyvät ennallaan, mutta viimeinen evästyskeskustelua koskeva kohta muutetaan muotoon:

 

 • organisaatiorakenteen uudelleentarkasteluun liittyvistä henkilötyövuosimuutoksista.

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

KH § 10

Kaupungin organisaatiorakenteen uudistamistyöllä tavoitellaan kaupungin palveluverkon kehittämistä tiiviimmäksi, toiminnan tuottavuuden parantamista, tilojen käytön tehostamista eli kaikkinensa rakenteiden virtaviivastamista. Uudistamistyön ylätavoitteena on kaupungin taloudellisen tilanteen parantaminen huomioiden ympäristössä tapahtuneet/tapahtumassa olevat muutokset.

 

 

 

Uudistamistyössä voi tulla esityksiä, joilla voi toteutuessaan olla vaikutusta henkillöstön asemaan, joten tämän johdosta kaupunginhallitukselle esitetään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Erityistä neuvottelumenettelyä vaativan tuotannollisella tai taloudellisella perusteella tehtävän irtisanomisen, osa-aikaistamisen tai lomauttamisen osalta on tässä vaiheessa vaikeaa arvioida kyseisten toimenpiteiden tarvetta, kohdentamista ja määrää. Edellä todetusta johtuen työvoiman käytön vähentäminen ei ole tässä vaiheessa arvioituna keskeisin keino organisaation uudelleentarkastelun tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

 

Yhteistoimintalain 4 §:n mukaan yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 

 

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;

 

 

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;

 

 

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä

 

 

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

 

 

Yhteistoimintalain 5 § 1 momentissa todetaan, että ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.

 

 

Tässä vaiheessa henkilöstölle on tiedotettu valmistuneesta selvityksestä, joka on ollut kaikkien nähtävissä kaupungin Intranetissä ja henkilöstöasioiden neuvotteluryhmä ja henkilöstöjärjestöt ovat 19.12.2018 sopineet yhteisistä linjauksista henkilöstölle tiedottamisen osalta ja 7.1.2019 on koko henkilöstölle jaettu tiedote, jossa on todettu, että yhteistoimintaa koskeva menettely koskee koko kaupungin organisaatiosta ja henkilöstöä. Käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus määrittää organisaatiouudistuksen tavoitteet. Tavoitteenasettelun pohjaksi kaupunginhallitukselle esitellään kokouksessa seuraavat vaihtoehdot:

 

 

 

Vaihtoehto 1

 

Tavoitteena organisoida toiminta siten, että Raahen kaupungin toiminta sijoittuu henkilötyövuosi-kustannukset mittaristolla vertailuryhmän keskiarvoon.

 

 

Vaihtoehto 2

 

Tavoitteena organisoida toiminta siten että Raahen kaupungin toiminta sijoittuu henkilötyövuosi-kustannukset mittaristolla vertailuryhmän parhaaseen neljännekseen.

 

 

 

Aikataulu, liite 1/10.

 

 

Alustava projektisuunnitelma, liite 2/10.

 

 

Valmistelijat: henkilöstöpäällikkö Hanna Karhu, kaupunginjohtaja Ari Nurkkala.

 

 

 

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 

kaupunginhallitus

 

 

 • toteaa, että organisaatiorakenteen uudelleentarkastelu toteutetaan tiiviissä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla

 

 • päättää käynnistää yhteistoimintamenettelyn

 

 • nimeää ohjausryhmän seuraavasti:

 • puheenjohtajisto

 • kaupunginjohtaja

 • talousjohtaja

 • toimialajohtajat

 • henkilöstöpäällikkö

 • viestintäpäällikkö, sekä

 • kutsuu henkilöstön edustajat (2 hlöä)

 • ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 • ohjausryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan

 

 • hyväksyy liitteenä esitettävän aikataulun ja projektisuunnitelman

 

 • asettaa organisaatiouudistuksen tavoitteet.

 

 

 

Kaupunginhallitus: Pekka Poukkula esitti, että tavoitetasona olisi vaihtoehto 2. Sari Pekkala kannatti esitystä.

 

 

Tarja Ollanketo esitti, että tavoitetasoksi valitaan vaihtoehto 1. Risto Heinonen kannatti esitystä.

 

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kannatettua esitystä tavoitetasoksi, joten kaupunginhallituksen tulee äänestää asiassa.

 

 

Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Tarja Ollankedon esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pekka Poukkulan esitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

 

 

Annetussa äänestyksessä Ollankedon esitys sai 3 JAA-ääntä (Tarja Ollanketo, Risto Heinonen, Vesa Pukkila) ja Poukkulan esitys sai 7 EI-ääntä (Jarmo Myllymäki, Aimo Karppinen, Teija Larikka, Liisa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Poukkula, Marko Salmela).

 

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänin 7 - 3 hyväksynyt tavoitetasoksi vaihtoehdon 2.

 

 

Tarja Ollanketo ja Risto Heinonen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteensä tavoitetasoa koskien.

 

 

Muut päätösesityksen kohdat hyväksyttin yksimielisesti.

 

 

 

Kaupunginhallitus nimesi varajäsenet ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenille seuraavasti:

 

 

Tarja Ollanketo Niilo Ojala

 

Katja Hänninen Risto Heinonen

 

Matti Honkala Teija Larikka

 

Jarmo Myllymäki Pekka Poukkula

 

Hanna-Leena Mattila Sari Pekkala

 

Pirkko Valtanen Marko Salmela

 

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä, henkilöstöpäällikkö Hanna Karhu ja viestintäpäällikkö Leena Törmälä olivat paikalla asian esittelyn aikana.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Hautamäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (palvelusuhdejääviys, kaupunki työnantaja).

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallitus piti jaloittelutauon klo 20.20 - 20.25.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna-Leena Mattila poistui klo 20.20.

KH § 215

Kevään ja syksyn 2019 aikana läpivietävän organisaatiorakenteen tarkastelun tavoitteena on Raahen kaupungin toiminnan ajanmukaistaminen ja kehittäminen. Uudelleenjärjestelyllä pyritään tehostamaan toimintaa ja löytämään paras saavutettavissa oleva toimintamalli sekä asukas- että asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna.

 

 

Uuden organisaatiomallin määrittelyyn on ryhdytty tammikuun kaupunginhallituksessa, jolloin tehtiin lähtötietojen tarkistus, asetettiin muutostyölle tavoitteet sekä nimettiin työryhmät ja ohjausryhmä. Henkilöstö on ollut edustettuna kaikissa muutostyötä valmistelevissa toimielimissä.

 

 

Ohjausryhmä on määritellyt rakenneuudistuksen tavoitteeksi rakenteellisten toimien osalta 2 miljoonan sekä muiden toimien osalta 2-4 miljoonan euron säästön. Suunnitelmien toteutusaika on seuraava valtuustokausi 2021-2025.

 

 

Prosessin tässä vaiheessa lautakunnat tarkastelevat esityksiä toimialansa osalta.

 

 

Kokousjärjestelmään liitetään kooottu esitys koko kaupungin sekä kaupunginhallituksen toimialan osalta.

 

 

Valmistelija: hallintojohtaja Hannu Haapala.

 

 

 

 

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 

kaupunginhallitus

 

 • käy keskustelun Raahen kaupungin organisaatiorakenteen tarkastelusta alaisensa toiminnan osalta.

 

 

 

Kaupunginhallitus: Kirjasi seuraavia huomioita:

 

 • Kaupunginhallitus ilmaisee huolensa aikataulun pitävyydestä.

 • Työllisyyden hoidon siirto ei saa heikentää osaamistasoa ja se on huomioitava kaikki kaupungin toiminnot tasapuolisesti.

 • Uudistuksen euromääräiset vaikutukset on eriteltävä ja erityisesti on kiinnitettävä huomiota toimintojen panos-tuotos suhteeseen.

 • Malli mahdollistaa henkilöstöresurssin ja tehokkaan kohdentamisen - Lähidemokratiahallituksen lakkauttaminen ja korvaaminen aidolla ja vaikuttavalla osallistamiskulttuurilla on tarpeellista.

 • ICT-palveluiden vertailussa on aiheellista huomioida ulkoistamisvaihtoehto.

KH § 228

Ohjausryhmän ja työryhmän yhteisessä kokouksessa 10.6.2019 on käsitelty toimielimiltä tulleet kommentit ja kuultu toimialajohtajien katsaus oman toimialansa valmistelutilanteesta. Valmistelua jatketaan niin, että toimialojen esityksissä tuodaan esille toimenpiteistä mahdollisesti syntyvät säästöt käyttötaloudessa vuositasolla ja kumulatiiviset säästöt ajalta 2020-2024.

 

 

Työryhmä kokoontui 17.6.2019, kokouksessa käsiteltiin valmistelutilannetta ja todettiin poliittisilta järjestöiltä saapuneet kannanotot organisaatiorakenteen uudelleentarkasteluun liittyen. Kokouksessa todettiin myös se, että hallintosäännön päivitystä ei tehdä organiaatiorakenteen uudelleentarkastelusta erillisenä asiana, vaan se päivitetään organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun kanssa samanaikaisesti.

 

 

Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä ja ohjausryhmä ovat työskennellet 18.6.2019. Ohjausryhmä on antanut valmisteluun linjauksia, joiden pohjalta organisaatiorakenteen uudelleentarkastelua työstetään eteenpäin. Organisaatiorakenteen uudelleentarkastelua jatketaan elokuussa niin, että kaupunginhallituksen on mahdollista kokouksessaan 12.8.2019 laatia neuvotteluesitys, joka annetaan henkilöstöjärjestöille henkilöstöasioiden neuvotteluryhmässä 19.8.2019.

 

 

Toimialajohtajat esittelevät asiaa kokouksessa.

 

 

Valmistelija: hallintosihteeri Leena Räsänen.

 

 

 

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 

kaupunginhallitus

 

 • merkitsee tiedoksi organisaatiorakenteen uudelleentarkastelun valmistelutilanteen.

 

 

Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo, Ritva Mattila ja Ari Nurkkala esittelivät asiaa toimialueidensa osalta. Ari Nurkkala esitteli kokonaisuutta.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Ritva Mattila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

KH

Nyt päätettävä organisaatiouudistus on suurin uudistus, joka Raahen kaupungissa on tehty Suomen itsenäisyyden aikana.

 

 

Tarkastelun painopiste on toimintojen järkiperäistämisessä palveluverkkoa sekä toiminnallisia yksikkökokonaisuuksia uudistamalla, kuitenkaan kuntalaisten kokonaispalvelutasoa heikentämättä. Uudistus siirtää euromääräisiä resursseja organisaation toiminnasta sen kehittämiseen, parantaa kaupungin toimintakatetta ja pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä, vahvistaa Raahen kilpailuasetelmaa alueensa toiseksi suurimpana kaupunkina sekä mahdollistaa elinvoimainvestointien rahoittamisen ja olemassa olevien lainojen takaisinmaksun.

 

 

Raahen kaupungin operatiivisen organisaation uudistaminen on jatkoa vuonna 2017 voimaan astuneelle luottamushenkilöorganisaation uudistukselle. Kaupunginvaltuuston velvoittamana Raahen kaupunginhallitus on käynnistänyt yhteistoimintamenettelyn ja nimennyt ohjausryhmän jäsenet kokouksissaan kh § 399 19.11.2018 sekä § 10 14.1.2019.

 

Yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 2007/449 mukainen käsittelytapa organisaatiouudistustyössä, lainmukaisuus prosessin valmistelussa sekä yhteistoimintalain hengen mukainen käsittely. Toissijainen tavoite oli valmistella em. lain mukainen valmistelumateriaali henkilöstöä koskevien vaikutusten neuvottelumenettelyä varten em. lain mukaisessa yhteistoimintahengessä työntekijäjärjestöjen, henkilöstön ja työnantajan välillä.

 

 

Työtä ovat valmistelleet kaupunginhallituksen nimeämät ohjausryhmä ja työryhmä.

 

 

Ohjausryhmän jäsenet olivat:

 

Myllymäki Jarmo KH:n pj, ohjausryhmän puheenjohtaja

 

Ollanketo Tarja KH:n vpj, ohjausryhmän varapuheenjohtaja

 

Mattila Hanna-Leena KV:n pj

 

Hänninen Katja KV:n I vpj

 

Valtanen Pirkko KV:n II vpj

 

Honkala Matti KV:n III vpj

 

Nurkkala Ari kaupunginjohtaja, työryhmän pj, kh ja kehla toimialajohtaja

 

Määttä Päivi talousjohtaja, kh toimialajohtajan varahenkilö

 

Alatalo Pasi rakennetun ympäristön ltk toimialajohtaja

 

Hänninen Lucina tulevaisuusltk toimialajohtaja

 

Karhu Hanna henkilöstöpäällikkö

 

Törmälä Leena viestintäpäällikkö

 

Huhtamäki Birgitta plm/JHL henkilöstön edustaja

 

Salo Paula plm/Juko henkilöstön edustaja 31.7.2019 saakka sekä Keränen Jaana plm/Jyty, henkilöstön edustaja 1.8.2019 alkaen

 

Myllykoski Anita henkilöstösuunnittelija, sihteeri

 

 

Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava:

 

Nurkkala Ari kaupunginjohtaja, työryhmän pj. kh ja kehla toimialajohtaja

 

Myllymäki Jarmo KH:n pj, ohjausryhmän pj

 

Ollanketo Tarja KH:n vpj, ohjausryhmän vpj

 

Mattila Hanna-Leena KV:n pj

 

Hänninen Katja KV:n 1 vpj

 

Lumijärvi Liisa henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän pj

 

Valtanen Pirkko KV:n II vpj, henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän vpj

 

Määttä Päivi talousjohtaja, kh toimialajohtajan varahenkilö

 

Karhu Hanna henkilöstöpäällikkö

 

Myllykoski Anita henkilöstösuunnittelija, sihteeri

 

Salo Paula plm/Juko ry, henkilöstön edustaja 31.7.2019 saakka sekä Haukka-Joensuu Eija plm/Juko ry, henkilöstön edustaja 1.8.2019 alkaen

 

Huhtamäki Birgitta plm/JHL, henkilöstön edustaja

 

Keränen Jaana plm/Jyty ry, henkilöstön edustaja

 

Ojala Juha plm/ Juko/KTN ry, henkilöstön edustaja

 

Valpas Marjo plm/SuPer ry, henkilöstön edustaja

 

Ojutkangas Anu Tehyn Raahen alueen ao 717 pj/Tehy ry, henkilöstön edustaja

 

Törmälä Leena viestintäpäällikkö

 

Alatalo Pasi toimialajohtaja, rakennetun ympäristön ltk

 

Hänninen Lucina toimialajohtaja, tulevaisuusltk

 

Pitkänen Pasi kehittämiskeskus, kehlan toimialajohtajan varahenkilö

 

Ojala Niilo rakennetun ympäristön ltk puheenjohtaja

 

Törmi Paavo tulevaisuusltk puheenjohtaja

 

Aulakoski Antero kehittämisltk puheenjohtaja

 

Räsänen Leena työsuojelupäällikkö

 

Karjalainen Iro työsuojeluvaltuutettu

 

Tähtinen-Mustakallio Tuulikki työsuojeluvaltuutettu

 

Vuorinen Sari varaluottamusmies/JHL ry, henkilöstön edustaja

 

Salonen Timo varaluottamusmies/Juko/KTN, henkilöstön edustaja

 

Anttila Paula Tehyn Raahen alueen ao 717 edustaja/Tehy ry, henkilöstön edustaja

 

 

Tämän lisäksi valmistelutyötä varten on kokoontunut nk. valmisteleva viranhaltijatyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut valmistella vastineita, esityksiä ja ehdotuksia työryhmän ja ohjausryhmäkokoontumisia varten. Viranhaltijatyöryhmän kokoonpano on vaihdellut tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

 

 

Alla lueteltujen vuoden 2019 työryhmäkokoontumisten lisäksi asian käsittelystä on annettu tilannekatsaukset säännöllisesti yhteistyötoimikunnan kokouksissa (5 kpl) ja henkilöstöjaostossa (5 kpl).

 

 

Ma 28.1.2019 Ohjausryhmä

 

To 31.1.2019 Työryhmä

 

Ma 18.2.2019 Ohjausryhmä

 

To 21.2.2019 Työryhmä

 

To 28.2.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

Ma 11.3.2019 Ohjausryhmä ja työryhmä

 

To 21.3.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

Ma 8.4.2019 Ohjausryhmä ja työryhmä

 

Ti 16.4.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

To 25.4.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

Ti 7.5.2019 Ohjausryhmä ja työryhmä

 

Ma 13.5.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

Ti 21.5.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

To 23.5.2019 Työryhmä

 

Ma 27.5.2019 Ohjausryhmä

 

Ma 10.6.2019 Yhdistetty ohjausryhmä ja työryhmä

 

To 13.6.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

Ma 17.6.2019 Työryhmä

 

Ti 18.6.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

Ti 18.6.2019 Ohjausryhmä

 

To 1.8.2019 Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä

 

To 1.8.2019 Ohjausryhmä

 

Ma 5.8.2019 Ohjausryhmä

 

 

Ohjausryhmä on kokoontunut kymmenen kertaa ja työryhmä seitsemän kertaa, joista ryhmien yhteisiä kokouksia oli kolme kappaletta. Valmisteleva viranhaltijatyöryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa.

 

 

Kaiken kaikkiaan asiaa on käsitelty tähän mennessä eri toimielimissä ja työryhmissä yhteensä 23 kertaa kevään 2019 aikana.

 

 

Ohjausryhmän ja työryhmän pöytäkirjat esitetään liitteenä 5: Ohjausryhmän ja työryhmän pöytäkirjat.

 

 

Ohjausryhmän käsittelemän esityksen sisältö

 

 

Edellä mainittujen työryhmien ja toimielinten käsittelyn tuloksena on muodostettu esitys kaupunginhallitukselle, ts. esitysluonnos kaupunginhallitukselle luovutettavaksi työnantajan esitykseksi, jonka summat ja toimenpiteen muodostavat vuoden 2020 talousarvion toimintojen tehostamistavoitteen sekä sitovan euromääräisen tavoitteidenasettelun suunnitelmavuosille 2021-2024.

 

 

Euromääräiset tarkemmat arvioidut summat esitetään liitteessä 1: Toimenpiteet, näistä syntyvät säästöt ja vaikuttavuuden arviointi.

 

 

Tehostamistavoitteeksi esitetään seuraavaa ajanjaksolle 2020-2024:

 • kaupunginhallituksen alaiselle toimialalle yhteensä n. 1,7 Me

 • kehittämislautakunnan toimialalle yhteensä n. 0,1 Me

 • tulevaisuuslautakunnan alaiselle toimialalle n. 5,7 Me

 • rakennetun ympäristön toimialalle n. 2,2 Me

 • kaikkia toimialoja koskeva yhteinen tavoite n. 0,6 Me.

 

 

Esitettyjen toimenpiteiden vuosittaiset euromääräiset vaikutukset ovat:

 • 2020: 0,5 Me

 • 2021: 1,4 Me

 • 2022: 2,0 Me

 • 2023: 2,3 Me

 • 2024: 4,1 Me

 

 

Yhteenlaskettu kumulatiivinen kokonaisvaikutus ajanjaksolle 2020-2024 on noin 10,3 miljoonaa euroa.

 

 

Tehostamistoimenpiteet eli säästöt nykytilanteeseen verrattuna esitetään liitteenä 2: Optimirakenne toiminnan kannalta.

 

 

Esitettävät toimenpiteet muodostavat suunnitelman tavoitteet ja sitovan rungon, tavoitteiden toteutumista tarkennetaan ja täydennetään vuosittain suunnitelmavuosien talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

 

Esityksen keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen nähden ovat seuraavat:

 • kaupungin yksiköiden/toimipisteiden määrän vähentäminen

 • koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen

 • kaikki Raahen elinvoimaan ja kehittämiseen kuuluvat toiminnalliset kokonaisuudet kootaan kehittämislautakunnan alaisuuteen

 • tukipalvelujen (ateria- ja puhtauspalvelut) siirtyminen kaupunginhallituksen alaisuudesta rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen mahdollistaa toiminnallisen kokonaisuuden kehittämisen

 • ICT-palvelutuotannon (käyttöpalvelut, Helpdesk, päätelaitepalvelut) mahdollinen siirto liikkeenluovutuksen kautta

 • tulevaisuuslautakunnan tulosalueiden tiivistyminen neljään (opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut)

 • kaupungin hallinto- ja toimistohenkilöstön keskittäminen yhden hallinnon alaisuuteen (suunnitteluaika 2020 ja toteutus 2021 alkaen) ja toimintojen keskittäminen yhteen toimipisteeseen vuodesta 2023 alkaen

 • muutoksen toiminnallisina ja laadullisina vaikutuksina todetaan, että hallinto- ja toimistohenkilöstön työpanosta ja osaamista voidaan paremmin hyödyntää laajasti koko organisaation tasolla ja muodostaa siten toiminnan kannalta järkeviä tehtäväkokonaisuuksia, mikä mahdollistaa hallinto- ja toimistohenkilöstön yhteiskäytön yli nykyisten toimialarajojen sekä moniammatillisuuden hyödyntämisen ja osaamisen kehittämisen.

 • henkilöstömenoista säästöjä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta.

 

 

Kaupunginhallituksen alainen toimiala

 

 

Keskeiset muutokset

 • ateria- ja puhtauspalveluiden siirto rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen

 • lähidemokratian ja työllisyydenhoidon siirto kokonaisuuksina kehittämislautakunnan alaisuuteen

 • ICT-palvelutuotannon (käyttöpalvelut, Helpdesk, päätelaitepalvelut) mahdollinen siirto liikkeenluovutuksen kautta (valmistelutilanne: selvitettävänä - vaatii erillisen päätöksen)

 • talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden mahdollinen siirto liikkeenluovutuksen kautta (valmistelutilanne: selvityksen alla - vaatii erillisen päätöksen/eriytetty omaksi tarkasteluksi ohjausryhmän kokouksessa 1.8.2019).

 

Muutosten toiminnalliset vaikutukset

 • Avustusten käsittely siirtyy asiantuntijalautakunnille.

 

Muutosten laadulliset vaikutukset

 • Palvelutasossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

 • Tietohallinnon strateginen taso vahvistuu.

 • Digitaaliset palvelut tehostavat organisaation toimintaa.

 

Muutosten taloudelliset vaikutukset

 • Mahdollisten liikkeenluovutusten kustannusvaikutukset ovat selvityksen alla.

 

Muutosten henkilöstövaikutukset

 • Mahdollisten liikkeenluovutusten henkilöstövaikutukset ovat selvityksen alla.

 • Henkilöstömenoista säästöä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta.

 

 

Kehittämislautakunnan alainen toimiala


Esityksen keskeiset muutokset nykytilanteeseen nähden ovat työllisyydenhoidon ja hanketoiminnan keskittäminen yhteen koordinaatioon kehittämislautakunnan alaisuuteen. Myös markkinoinnin kokonaisuus siirretään keskushallinnosta elinvoimayksikköön. Erillisten päätösten perusteella syksyllä toteutetaan matkailun kehittämisen seudullistaminen (vaatii erilliset päätökset jäsenkunnilta). Kehittämislautakunta toimii jatkossa kahden esittelijän mallilla (vaatii hallintosäännön muutoksen). Elinvoimatulosalueen esittelijä on kehittämiskeskuksen johtaja ja maankäyttötulosalueen esittelijä on kaavoituspäällikkö.

 • kehittämislautakunnan alle kaksi tulosaluetta, elinvoima ja kaavoitus

 • elinvoimatulosalueen tulosyksiköt ovat: Raahen seudun kehittämiskeskus ja hanketoiminta, kaupunkikehittäminen, näkyvyys ja elinkeinot

 • kaavoitustulosalueen tulosyksikkö: Kaavoitus

 

 

Muutosten toiminnalliset vaikutukset

 • asiakkaiden saaman palvelun parantuminen

 • asiakaslähtöinen toimintakulttuuri

 

Muutosten laadulliset vaikutukset

 • kehittämislautakunnan alle kootaan kaikki Raahen elinvoimaan ja kehittämiseen kuuluvat kokonaisuudet.

 • organisaatiorakenteen muutoksilla voidaan saavuttaa kilpailuetua ja erottautua muista kunnista

 

Muutosten taloudelliset vaikutukset

 • ei merkittäviä taloudellisia lisäpanostuksia.

 

Muutosten henkilöstövaikutukset

 • ei merkittäviä henkilöstövaikutuksia toistaiseksi; vaikutukset vakituisen henkilöstön osalta on sidottu mahdollisiin tulevaisuuden linjauksiin tukitoimintojen järjestämisestä.

 • henkilöstömenoista säästöä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta.

 

Muutosten vaatimat investointitarpeet

 • edellyttää kokonaisuuksien keskittämistä fyysisesti samaan toimipisteeseen.

 

 

Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala


Esitetyillä muutoksilla selkiytetään johtamista ja kehittämistä, tiivistetään tukipalveluita, helpotetaan resurssien yhteiskäyttöä sekä tiivistetään palveluverkkoa.

 • organisaatiorakenteen keskeisin muutos on tulosalueiden tiivistyminen neljään, muutokset astuvat voimaan jo v. 2020

 • uudet tulosalueet ovat kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut, opetuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut

 • kirjasto yhdistyy kulttuuri- ja museopalveluihin muodostaen tulevan kulttuuripalveluiden tulosalueen

 • nuoriso ja liikunta yhdistyvät vapaan sivistystyön tulosalueeseen muodostaen tulevan vapaa-aikapalveluiden tulosalueen

 • nykyinen kouluverkko on erittäin tiheä ja esitettyjen kouluverkon tiivistysten jälkeenkin koulumatkat edelleen kohtuulliset. Esitetyssä hallinnollisessa mallissa yksiköitä on jatkossa seitsemän (Pattasten yhtenäiskoulu, Antinkangas, Keskustan (uusi) alakoulu, Saloisten (uusi) yhtenäiskoulu, Haapajoki, Merikatu + lukio, Vihannin yhtenäiskoulu).

 • yksittäisten investointipäätösten yhteydessä laaditaan aina erilliset vaikutusten arvioinnit ja investointeja edellyttävät suunnitelmat, tätä suunnitelmaa täydentäen.

 

 

Keskeiset muutokset/opetus


Muutosten toiminnalliset vaikutukset:

 • tukipalveluiden määrä vähenee kouluverkon tiivistyessä (esim. ateria- ja puhtauspalveluiden toimintaa vähemmissä yksiköissä)

 • muutoksella varmistetaan oppilashuollon parempi saavutettavuus

 • muutos selkeyttää toimialan johtamisjärjestelmää (virkarehtorit joka koululla)

 

Muutosten laadulliset vaikutukset:

 • yhtenäinen opetuksen toimintakulttuuri, toiminnan tasalaatuisuus ja yhdenvertaisuus

 • valinnaisuus lisääntyy

 • PerhePooki toimintatapa laajenee (yhteistoiminta suuremmissa monitoimiyksiköissä, esim. iltapäivätoiminta, kerhot, 3. sektorin toiminta)

 • tulosalueiden välinen yhteistyö helpottuu (kulttuurin ja vapaa-ajan sisällöt)

 

Muutosten taloudelliset vaikutukset:

 • ryhmäkokojen ja henkilöstöresurssin optimointi

 • kiinteistökustannukset vähenevät

 • laite- ja materiaalikustannukset vähenevät

 

Muutosten henkilöstövaikutukset:

 • yksiköiden välillä liikkuminen vähenee

 • johtamisen keskittäminen

 • henkilöstömenoista säästöä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta.

 

Muutosten vaatimat investointitarpeet:

 • keskustan alueen uusi koulu

 • Pattasten koulun laajennus peruskorjauksen yhteydessä

 

 

Keskeiset muutokset/varhaiskasvatus

 

 

Keskeiset muutokset palveluverkossa:

 • otetaan käyttöön vastaava aluejako kuin opetuksen osalta (pohjoinen, keskusta, eteläinen, itäinen)

 

Muutosten toiminnalliset vaikutukset

 • palveluverkko tiivistyy (16 kiinteistöstä 9 kiinteistöön, alustavat sijainnit esitetään liitteessä 3; Täydentävät karttaesitykset)

 • esimiestyö keskitetään päiväkodin johtajille alueittain

 • avoin varhaiskasvatus liitetään kaikilla alueilla päiväkodin yhteyteen, jos mahdollista

Muutosten laadulliset vaikutukset

 • alueellisten palveluiden vahvistuminen ja monipuolistuminen, jolloin varhaiskasvatuksen palvelutarpeiden muutoksiin voidaan reagoida alueittain

 • isommissa yksiköissä resurssien kohdentuminen terävöityy ja on mahdollista rakentaa varahenkilöjärjestelmiä.

 • toiminnan organisointi alueittain vähentää kulkemistarvetta.

 • johtaminen selkiytyy

 

Muutosten taloudelliset vaikutukset

 • isommissa yksiköissä syntyy säästöä henkilöstökuluissa ja myös tukipalveluiden osalta

 • pienistä yksiköistä luopuminen tuo säästöä rakenteista

 

Muutosten henkilöstövaikutukset

 • etäryhmien väheneminen tuo säästöä henkilöstöresurssin osalta

 • henkilöstömenoista säästöä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta

 

Muutosten vaatimat investointitarpeet

 • mahdolliset investointitarpeet ovat osittain sidoksissa opetuksen palveluverkon suunnitelmiin.

 

 

Keskeiset muutokset/kulttuuripalvelut

 • kulttuuripalveluiden tulosalueen ja yhden tulosalue-esimiehen alaisuuteen yhdistetään kulttuuri-, museo- ja kirjastopalvelut

 • mahdollisuuksien mukaan luovutaan kulttuuripalveluiden kokoustiloista Brahenkatu 2:ssa sekä Pattijoen ja Saloisten kotiseutumuseoiden hallinnoinnista

 • kirjastopalveluiden osalta palveluverkkoa tiivistetään erityisesti koulujen yhteyteen ja otetaan käyttöön laajennettuja aukioloaikoja ja itsepalveluratkaisut.

 

 

Keskeiset muutokset/vapaa-aikapalvelut

 • vapaa-aikapalveluiden tulosalueen ja yhden tulosalue esimiehen alaisuuteen yhdistetään nuoriso ja liikuntapalvelut sekä vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus

 • liikuntapalveluiden osalta mietinnässä on nyt pirstaleinen liikunta-alueiden ylläpito (osia niin tulevaisuuslautakunnan kuin rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuudessakin). Tämän kokonaisuuden osalta pyritään esittämään sijoittumista jatkossa yhden lautakunnan alle

 • vapaan sivistystyön osalta toimitilaverkko on hajautettu, joten tavoitellaan palveluverkon tiivistämistä myös näiltä osin

 

Muutosten toiminnalliset vaikutukset

 • mikäli liikuntapalveluista on löydettävä säästöjä, voidaan osasta ylläpidettäviä liikuntapaikkoja joutua luopumaan

 • liikuntatoimen määrärahojen ja teknisen liikuntapaikkahenkilöstön tilanne on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena

 • palveluverkon tiivistäminen tuo säästöä kiinteistökustannuksissa

 • toimintojen yhdistäminen yhden tulosalueen ja esimiehen alaisuuteen voi tuoda jonkin verran säästöä hallinnollisissa kustannuksissa

 

Muutosten henkilöstövaikutukset

 • toimintojen yhdistäminen yhden tulosalueen ja esimiehen alaisuuteen mahdollistaa hallintohenkilöstön parempaa yhteiskäyttöä

 • henkilöstömenoista säästöä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta.

 

 

Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala


Esityksen keskeisin muutos nykytilanteeseen nähden on ateria- ja puhtauspalveluiden siirto keskushallinnosta rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen.


Muutosten toiminnalliset vaikutukset

 • säästöjen aikaansaaminen edellyttää palvelutuotannon ja laatutason uudelleenjärjestelyjä (vaativat erillisiä selvityksiä ja laskelmia)

 • ateria- ja puhtauspalveluiden siirto rakennetun ympäristön lautakunnan alaisuuteen tarkoittaa kiinteistöjen käyttäjänäkökulmasta katsottuna tukipalveluiden yhdistämistä samaan organisaatioon.

 • tulevaisuudessa on päätettävä, mistä kiinteistöistä luovutaan ja mitkä jäävät edelleen kaupungin hoidettavaksi

 • muutosten laadulliset vaikutukset

 • tukipalveluiden ja toimintojen yhteistyön kehittäminen tuo uusia mahdollisuuksia

 

Muutosten taloudelliset vaikutukset

 • tilahallinnan sekä ateria- ja puhtauspalveluiden mahdolliset säästöt ovat riippuvaisia palveluverkkorakenteen uudistuksista ja ylläpidettävien toimitilojen määrästä

 

Muutosten henkilöstövaikutukset

 • 1-5 vuoden aikana eläköityy 17 hlöä, 5-10 vuoden aikana 23 henkilöä eli eläköityvien määrä on merkittävä

 • henkilöstömenoista säästöä on mahdollista saavuttaa jonkin verran eläköitymisten kautta, mutta se edellyttää tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja/tai henkilöstön uudelleenkoulutusta

 

Muutosten vaatimat investointitarpeet

 • tilainvestoinnit on toteutettavissa siten, että keskimääräinen investointitaso vastaa poistojen suuruutta n. 6,5 Me

 

 

Asian käsittelyjärjestys ja aikataulu

 • Kaupunginhallitus antaa työnantajan esityksen työntekijäjärjestöille kokouksessaan 12.8.2019.

 • Kirjallinen esitys yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä annetaan 13.8.2019.

 • Henkilöstöasioiden neuvotteluryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran viiden päivän kuluttua neuvotteluesityksen antamisesta 19.8.2019 sekä ennalta suunnitellulla aikataululla (liite 6: Aikataulu).

 • Neuvotteluryhmä voi kokoontua ennalta suunnitellusta poiketen tarpeen mukaisesti kuitenkin siten, että minimikäsittelyaika tiedoksianto 5 päivää + asian vähimmäiskäsittelyaika 6 viikkoa täyttyvät.

 • Neuvottelut päättyvät viimeistään erikseen sovittavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 9.10.2019, ellei neuvotteluja yksimielisesti päätetä sitä ennen.

 • Kaupunginhallitus käsittelee neuvottelujen lopputuloksen asian lain vaatiman yhteistyömenettelyajan 5 pv + 6 vk täytyttyä 14.10.2019 kokouksessaan.

 • Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen organisaatiouudistuksen toteuttamisesta kokouksessaan 28.10.2019.

 

 

 

Lisätietoja antaa: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala (yhteydenotot kaupungin puhelinvaihteen kautta 08 439 3111), henkilöstöpäällikkö/organisaatiouudistuksen projektipäällikkö Hanna Karhu 044 439 3204.

 

 

Liite 1/11: Toimenpiteet, näistä syntyvät säästöt ja vaikuttavuuden arviointi

 

Liite 2/11: Optimirakenne toiminnan kannalta

 

Liite 3/11: Täydentävät karttaesitykset

 

Liite 4/11: Poliittisten järjestöjen kannanotot

 

Liite 5/11: Ohjausryhmän ja työryhmän pöytäkirjat

 

Liite 6/11: Aikataulu

 

Liite 7/11: Neuvotteluesitys

 

 

 

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 

kaupunginhallitus

 

 • hyväksyy ohjausryhmän esityksen ja antaa esittelytekstin ja liitteiden muodostaman työnantajan esityksen lain henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 2007/449 neuvottelumenettelyn aloittamista varten. Esitys annetaan henkilöstön edustajille 13.8.2019

 

 • toteaa, että yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asia on käsitelty lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 2007/449 4 - 5 §:ssä ja 6 § 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ja tekee esityksen kaupunginvaltuustolle 14.10.2019 kokouksessaan

 

 • päättää, että neuvottelumenettely toteutetaan henkilöstöasioiden neuvotteluryhmän kokoonpanolla ja delegoi ko. toimielimelle neuvottelumandaatin ko. asiassa.

 

 

 

Kaupunginhallitus: Tarja Ollanketo esitti päätösesityksen ensimmäiseen kohtaan esityksen osalta seuraavaa muutosta: "hyväksyy ohjausryhmän esityksen, mikäli työllisyyden hoito on säilytettävä kaupunginhallituksen alaisuudessa ja henkilöstöhallinnon yhteydessä. Kylä- ja lähikoulujen tulevaisuutta tulee tarkastella myös asuinalueiden tulevan kehityksen kautta eikä pelkästään taloudellisin perustein. Olemme kaupunginstrategian mukaan lapsiystävällinen kaupunki, jolla on palvelut lähellä. Työryhmän raportin kuntalaisten palveluihin (muun muassa varhaiskasvatus, opetus, kulttuuri, vapaa-aika, liikunta) liittyvien esitysten osalta on tehtävä laaja kokonaisvaikutusten arviointi. Myös mahdollisesti luovuttavien kiinteistöjen (kuten Paradaise, Bomba, kotiseutumuseot) osalta tulee arvioida myös vaikutukset kuntalaisten ja järjestöjen toimintaan ja korvaavien tilojen riittävyyteen/saavutettavuuteen. Organisaation uudistus ei saa johtaa palveluiden tason ja sujuvuuden heikentymiseen." Jouko Vasankari kannatti Ollankedon esitystä.

 

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kaupunginhallituksen tulee äänestää asiassa.

 

 

Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Tarja Ollankedon muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

 

 

Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 8 JAA-ääntä (Jarmo Myllymäki, Jaana Hautamäki, Aimo Karppinen, Teija Larikka, Liisa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Poukkula, Marko Salmela) ja Tarja Ollankedon esitys 3 EI-ääntä (Tarja Ollanketo, Risto Heinonen, Jouko Vasankari).

 

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänin 8 - 3 hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen asiassa.

 

 

Tarja Ollanketo esitti, että vasemmiston ryhmä jättää kirjallisen eriävän mielipiteen.

 

 

Merkiittin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo ja Lucina Hänninen esittelivät esitystä omilta toimialoiltaan.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Katja Hänninen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.40.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo poistui klo 20.10.

KH

Lähtökohdat ja yhteistoimintaneuvottelut:

 

 

Kaupunginhallitus päätti 12.8.2019 § 249 työnantajan esityksestä yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä koskien Raahen kaupungin organisaatiorakenteen muuttamista. Kaupungin toiminnan tehostamistavoitteeksi esitettiin ajanjaksolle 2020-2024 seuraavaa:

 

 

kaupunginhallituksen alainen toimiala yhteensä n. 1,7 M€

 

kehittämislautakunnan alainen toimiala yhteensä n. 0,1 M€

 

tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala yhteensä n. 5,7 M€

 

rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala yhteensä n. 2,2 M€

 

kaikkia toimialoja koskeva yhteinen tavoite n. 0,6 M€

 

 

Tehostamistavoitteiden yhteenlaskettu kumulatiivinen kokonaisvaikutus ajanjaksolle 2020-2024 on n. 10,3 M€.

 

 

Työnantajan esityksessä esitettävät toimenpiteet muodostavat suunnitelman tavoitteet ja sitovan rungon, tavoitteiden toteutumista tarkennetaan ja täydennetään vuosittain suunnitelmavuosien talousarviovalmistelun yhteydessä. Työnantajan esitys ei sisällä esitystä henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia säästötoimenpiteenä.

 

 

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 19.8.2019 ja neuvotteluja on käyty työnantajan ja henkilöstön välillä yhteensä kymmenessä (10) eri kokouksessa aikavälillä 19.8.-9.10.2019. Neuvotteluissa on käsitelty lain edellyttämällä tavalla työnantajan suunnittelemia toimenpiteitä sekä niiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Jokaisen toimialan osalta on päästy yksimielisyyteen neuvotteluosapuolten välillä työnantajan esityksen mukaisesti. 9.10.2019 pidetyssä neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että lain henkilöstön ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta kunnissa mukainen neuvottelu- ja yhteistoimintavelvoite on täyttynyt ja neuvottelut voidaan päättää.

 

Suunnitelma yhteistoimintamenettelyn jälkeen:

 

 

Todetaan yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos.

 

Raahen kaupungin organisaation tehostamistavoite pystytään täyttämään organisaatiorakenteen muutoksilla ja palveluverkon tiivistyksellä sekä henkilöstön eläköitymisiä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä ei lähtökohtaisesti irtisanota ketään.

 

 

Organisaatiorakenteen muutosten täytäntöönpano käynnistetään sen jälkeen ja sikäli kun kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyvät organisaatiorakenteeseen ja palveluverkkoon esitetyt muutokset.

 

 

Henkilöstölle järjestetään tiedotustilaisuus yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä 14.10.2019 klo 9 Raahesalissa.

 

 

Organisaatiorakenteen muutosten ja toiminnan uudelleenjärjestelyjen/henkilöstön tehtäväkuvien tarkastelun pohjalta käynnistetään henkilöstön tehtäväjärjestelyt ja tarvittaessa siirrot kaupungin organisaation tarpeiden mukaisesti toisiin tehtäviin vuosittaisen talousarviosuunnittelun kautta. Näistä muutoksista käydään erilliset henkilökohtaiset keskustelut ao. henkilöiden kanssa ja käydään tarvittaessa myös erillinen yhteistoimintamenettely.

 

 

Neuvottelujen päätösasiakirja, liite 1/10.

 

 

 

Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 

kaupunginhallitus

 

 • toteaa yhteistoimintalain mukaisen neuvottelun päättyneeksi ja esittää neuvottelun lopputuloksena syntynyttä esitystä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

 

Kaupunginhallitus: Sari Pekkala esitti päätösesityksen muutettavaksi seuraavanlaiseksi: "toteaa yhteistoimintalain mukaisen neuvottelun päättyneeksi ja esittää neuvottelun lopputuloksena syntynyttä esitystä hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle siten, että jokainen budjettivaikutuksellinen asiakokonaisuus käsitellään ja päätetään erikseen ja, että niiden täytäntöönpano käynnistetään päätöksenteon jälkeen." Pekka Poukkula ja Tarja Ollanketo kannattivat esitystä.

 

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, joten kaupunginhallituksen tulee äänestää asiassa.

 

 

Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Sari Pekkalan muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

 

 

Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 7 JAA-ääntä (Jarmo Myllymäki, Jaana Hautamäki, Aimo Karppinen, Teija Larikka, Liisa Lumijärvi, Marko Salmela, Jouko Vasankari) ja Sari Pekkalan esitys 4 EI-ääntä (Tarja Ollanketo, Risto Heinonen, Sari Pekkala, Pekka Poukkula).

 

 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänin 7 - 4 hyväksynyt kaupunginjohtajan esityksen asiassa.

 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Liisa Lumijärvi esitteli neuvotteluprosessin kulun ja Ari Nurkkala tiivistelmän lopputuloksesta.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa